Òrgans de Govern

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d’ells i qui en forma part.

Presidència

El 21 de setembre de 2023 el Ple del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va nomenar president el senyor Pere Rodríguez Rodríguez.

Correspon al president les atribucions següents:

a) La representació del Consorci.

b) Convocar, presidir, suspendre, assistir i aixecar les sessions dels òrgans col·legiats del Consorci, i dirigir les sessions, fent ús del vot de qualitat en cas d’empat en les votacions.

c) Supervisar les obres, els serveis i les activitats del Consorci.

d) Mantenir una comunicació permanent amb els responsables de les institucions i entitats integrades al Consorci.

e) Exercir accions administratives i judicials.

f) Exercir la direcció superior del personal integrat al Consorci.

g) Representar, judicialment i administrativament el Consorci, i conferir manaments per a l’exercici de l’esmentada representació.

h) Aprovar la liquidació del Consorci, amb l’acord previ de la seva dissolució adoptat pel Consell Plenari i on es determinarà el procediment per dur-la a terme.

i) Exercir la potestat sancionadora del Consorci.